සමාජ සංඛ්‍යාන අධ්‍යයනාංශය යටතේ පිරිනමනු ලබන පාඨමාලා ඒකක හා සම්බන්ධ වීමේ දී මෙම මාර්ගෝපදේශ පරිශීලනය කරන්න.